Kako učiti brže i uštedjeti vrijeme?


Kada gradiva ima puno, a vremena malo, učenje može biti zamorno. Donosimo 5 tehnika za brže i efikasnije učenje i pamćenje.

Svi se ponekad nađu u situaciji kada treba sjesti za stol, odmaknuti sve distrakcije i naučiti gradivo za ispit, ali motivacije i koncentracije nema nigdje. Velika količina gradiva zbog koje se ne vidi kraj učenju može biti razlog tomu te je zato važno učenju pristupiti s konkretnim planom i rasporedom koji će omogućiti pravilnu sistematizaciju i olakšati proces. Procesi učenja pomoću ključnih riječi ili mentalnih mapa dio su pet tehnika i savjeta za efikasnije učenje i pamćenje gradiva.

Mnemotehnike

Korištenjem metode mnemotehnike informaciju koju treba upamtiti dovodi se u vezu s nečim poznatim kako bi se stvorila jasna predodžba. Na taj se način asocijativnim putem nove informacije pohranjuju u dugoročno pamćenje te se kasnije s lakoćom primjenjuju.

Mnemotehnike su korisne pri učenju gramatike hrvatskoga i engleskoga jezika. Primjerice, veznici u engleskome jeziku for, and, not, but, or, yet i so najbolje se mogu upamtiti pomoću akronima FANBOYS. U hrvatskome jeziku na sličan način se pamte, primjerice, prijedlozi uz lokativ (na, o, po, pri, prema, u): ONA PRIPREMA UPO.

Metoda ključnih riječi

Metoda ključnih riječi mješovita je mnemotehnika koja kombinira korištenje rime i živopisno, čak i bizarno, predočavanje. Vrlo je učinkovita pri učenju stranih jezika ili novih riječi. Primjerice, riječ lizzard (engl. gušter) može se povezati sa sličnom riječi u našem jeziku, npr. lizati, i s njom stvara predodžbu guštera koji liže sladoled.

Tehnika pamćenja pomoću RIME i RITMA (vrsta mnemotehnike)

Tehnika koju učitelji u nižim razredima često koriste u vidu pjevanja pjesmica, ne bi li olakšali pamćenje određenih postulata, a koristi se i kao tehnika pamćenja u višim razredima kada je prisutna velika količina gradiva koje treba savladati.

Jedna od najpoznatijih pravopisnih rima u engleskome jeziku već je gotovo i pjesmica:

„I before E except after C“ (I ispred E osim nakon C). Ako netko nije siguran je li riječ napisana s ei ili ie, rima sugerira da je točan redoslijed ie osim ako prethodno slovo nije c, u kojem slučaju može biti ei. Navedeni oblik ima nekoliko uobičajenih iznimaka:

  • ie poslije C: species, science, sufficient
  • ei kojem ne prethodi C: seize, vein, weird, their, feisty, foreign

Broj iznimaka smanjuje se dodatnim pravilom − when sounding as ‘a’ as in neighbor or weigh.

U hrvatskome jeziku za pamćenje u kojim primjerima prijedlog s postaje sa imamo rečenicu/stih: Svaka Žena Šiti Zna.

Ispred riječi koje počinju suglasnicima s, ž, z, š koristimo prijedlog SA i tu dolazimo do Svake Žene koja Zna Šivati.

Mentalne mape  

Proces izrade mentalne mape kreće od ključne teme, odnosno glavnog problema koji se zapisuje na sredini lista papira te se potom, u obliku krošnje drveta, grana na pojmove i ideje. Umne mape mogu se crtati na ploči u razredu, u bilježnicu, na plakate ili uz pomoć online aplikacija. Prilikom izrade mentalnih mapa budite što maštovitiji te koristite što više boja i slikovnih prikaza.

Kartice sa slikama

Materijal za učenje na koji djeca dobro reagiraju je onaj u obliku šarenih slika i ponuđen u obliku igre. Jedan od primjera je kartica engleske abecede koja sadrži šarenu ilustraciju slova i riječi koja odgovara slici. Ovo je odlična opcija za učenje jezika.

Saznajte više o našim paketima za ponavljanje gradiva od 5. do 8. razreda.